Wierzyciele

Wierzyciel spółki nie musi formalnie potwierdzać bezskuteczności egzekucji
Wierzyciel spółki będzie dochodził zapłaty długu od członka zarządu, nawet jeżeli nie prowadził postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce. Może on bowiem udowadniać niewypłacalność spółki w każdy inny sposób. Na dochodzenie zapłaty od członka zarządu ma jednak tylko 3 lata.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 ksh). Co jednak w praktyce oznacza bezskuteczna egzekucja wobec spółki? Czy jest to równoznaczne z wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec niej?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął te wątpliwości i wskazał, że dla uznania, że egzekucja wobec spółki z o.o. okazała się bezskuteczna, nie jest potrzebne formalne umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
*II* Członek zarządu odpowiada przez 3 lata
Drugim problemem rozstrzyganym przez SN było przedawnienie roszczenia wobec członka zarządu. Sąd Najwyższy przyjął, że żądanie zapłaty za długi spółki na podstawie art. 299 ksh ma charakter odszkodowawczy i przedawnia się po 3 latach (taki termin dotyczy roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przewidzianym w art. 442 § 1 kc). Termin ten liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
Taki termin przyjął SN w podjętej 7 listopada uchwale siedmiu sędziów z (sygn. III CZP 72/08). Sąd wskazał, że jeżeli jeszcze przed wydaniem postanowienia o umorzeniu egzekucji komornik zawiadomił wierzyciela o jej bezskuteczności, trzyletni termin przedawnienia liczy się od tej chwili. Bez znaczenia jest tu więc także termin ogłoszenia upadłości spółki z o.o.
*II* Jak uwolnić się od odpowiedzialności?
Przypominam, że członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za długi spółki jeżeli wykaże, że:
 we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że
 niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że
 pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Podstawa prawna:
• Art. 299 Kodeksu spółek handlowych.
• Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 130/08.